Avtalsvillkor

 • 1. MedlemskapMedlemskapet i Cardio Club är personligt. Minimiålder för att teckna medlemsavtal är 20 år. På anläggningen i Munksjöstornet finns det ett Familymedlemskap som innebär att ungdomar kan träna från 12 år med föräldrar och från 16 år själva med speciella villkor. Vid besök på klubben ska medlem alltid registrera sig på inloggningsterminal med sin medlemsbricka (RFID-tag). Medlem är skyldig att kunna uppvisa brickan vid vistelse på klubben vid eventuell kontroll. Vid förlust av medlemsbricka eller om denna skadats så att den blir obrukbar ska detta omgående anmälas till receptionen, som då utfärdar en ny bricka mot en ersättning av 100 kr. Medlem är skyldig att omgående meddela Cardio Club vid ändring av namn, adress, telefonnummer och andra lämnade uppgifter. All korrespondens från oss går normalt via e-mail.
 • 2. Betalning

Kontantbetalning: Vid tecknande av avtal betalas kostnaden för medlemskapet i sin helhet vid avtalets ingående. Betalas normalt med kontokort direkt på plats men även fakturering kan ordnas. Ingen återbetalning sker om träningskort ej nyttjas.

Betalning via Autogiro Alla träningsavgifter erläggs månadsvis i förskott. Autogirodragningarna sker vid varje månadsskifte (normalt den 27:e). Autogiroavtalet gäller tillsvidare och tills avtalet sägs upp av endera parten med en initial bindningstid som framgår vid avtalstecknandet (6 el 12 mån). När du köper ditt kort betalar du en startavgift samt den första träningsperioden i innevarande månad och för nästkommande månad. Första Autogirodragningen sker normalt i slutet av månaden efter att du blivit medlem. Cardio Club förbehåller sig rätten att debitera ränta enligt lag, administrativa avgifter, påminnelseavgifter och inkassokostnader vid försenad eller utebliven betalning. Kampanjavtal som betalas via autogiro löper så länge som kampanjperioden har angetts och övergår sedan till dåvarande ordinarie pris. Retroaktiva återbetalningar görs inte. Betalare medger att betalning får göras genom uttag från angivet konto eller av betalaren senare angivet konto, på begäran av angiven betalningsmottagare för betalning till denne på viss dag (förfallodagen) via autogiro. Frysning av autogiroabonnemang gör vi vid graviditet/sjukdom/skada (läkarintyg krävs) samt utlandsstudier/studier på annan ort (intyg krävs). Max frystid är 365 dagar. Frysning av annan anledning gör vi en gång/medlemskap (inte en gång per år) till en kostnad av 100 kr. Max frystid vid annan anledning är 3 månader. Periodkort (halvårs-, årskort) kan ej frysas.

 • 3. Avtalstid och uppsägningBindningstiden vid månadsbetalning är tolv månader (tidvis har det funnits sex månader). Efter avtalstidens slut löper Autogirot tillsvidare med tre kalendermånaders uppsägningstid för tolvmånadersavtalet och två kalendermånaders uppsägningstid för sexmånadersavtalet. Kontantavtal har en avtalsperiod om sex eller tolv månader och avslutas automatiskt efter det och de kan/behöver ej sägas upp.

Uppsägning sker genom att en uppsägningsblankett (finns i receptionerna) fylls i och lämnas in i någon av våra receptioner.

 • 4. Överlåtelse av medlemsavtalför viss tid. Överlåtelse av medlemskortet kan göras en gång, dvs. den som övertagit medlemskapet kan i sin tur inte överlåta kortet. En kostnad av 300 kr tas ut av Cardio Club vid överlåtelsen. Övertagande medlem ska skriftligen acceptera klubbens villkor och regler och godkännas av Cardio Club.
 • 5. PrisändringarMånadsavtalet via autogiro är skyddade mot alla slags höjningar under tolv (12) månader. Därefter kan prishöjning komma att ske. Eventuell prishöjning meddelas medlem minst 45 dagar innan den träder i kraft.
 • 6. HälsotillståndMedlem och övriga gäster ansvarar själva för att deras hälsotillstånd är sådant att de utan risk kan delta i Cardio Clubs aktiviteter.
 • 7. Trivselregler och träningsföreskrifterMedlem tränar på egen risk och förutsätts alltid att uppträda på ett sätt som inte stör övriga medlemmar eller personal. Lokalerna är avsedda för träningsrelaterad verksamhet. Det åligger medlem att följa de gällande trivselregler och användning av utrustning som meddelas, skriftligen eller muntligen. Avstängning kan komma att ske om inte omedelbar rättelse sker. Medlem får ej bedriva konkurrerande verksamhet eller egen verksamhet i våra lokaler. Detta leder till avstängning samt ev. rättsliga påföljder. Alkoholförbud råder i våra träningslokaler. Träning under obemannade tider kan endast ske om du har ett giltigt medlemskap. Prova-på eller 10/15 kort kan bara ske då klubben är bemannad (gäller endast anläggningen på Herkulesvägen Jönköping).
 • 8. DopningCardio Club har nolltolerans vad gäller brukande av dopingklassade preparat. Cardio Club är med i PRODIS – Prevention av dopning i Sverige som är ett nationellt nätverk som arbetar för att förebygga användningen av anabola androgena steroider och andra dopningspreparat. Vid användande av dopingpreparat kan medlem komma att stängas av med omedelbar verkan om inte omedelbar rättelse sker. Polisanmälan kan komma att ske. Allt enligt dopinglagen (1991:1969) samt SFS 1999:44.
 •  9. Praktiska ändringarCardio Club förbehåller sig rätten att göra smärre ändringar beträffande öppettider, förnyelse av utrustning, schemaplanering för gruppträning. Cardio Club förbehåller sig rätten att stänga vissa delar av gym/gruppträningsverksamhet/omklädningsrum och dyl. vid smärre renovering – reparation, underhåll och servicearbeten. Ändringar kommer att meddelas medlem i god tid.
 • 10. PersonuppgifterUppgifter om medlem behandlas i enlighet med personuppgiftslagen (PUL) (1998:204) Om medlem önskar information om vilka uppgifter som behandlas av Cardio Club kommer detta att meddelas av Cardio Club. Medlem kan begära rättelse av felaktiga uppgifter. Medlem har informerats att ingången och anläggningen av säkerhetsskäl är kameraövervakad (se § 13). Medlem samtycker även till att lämnade personuppgifter får användas för marknadsföring av Cardio Clubs utbud av varor och tjänster men ej utlämnas till tredje man utan inhämtande av medlems tillstånd.
 • 11. UtryckningskostnadMedlem åtar sig genom sitt medlemskap att lämna lokalerna vid den tid som angivits som stängningstid. Vid vistelse i obemannad lokal efter stängningstid kommer medlem att debiteras för utryckningskostnad. 
 • 12. IdentifieringFör autogiroavtalet krävs svenskt personnummer, svenskt kontonummer och giltigt svenskt ID-kort. För eventuella rabatter krävs intyg som bekräftar att medlem har rätt till Cardio Clubs rabatter. Rabatten gäller endast vid tecknande av kort och mot ordinarie priser. 
 • 13. Kameraövervakning För att våra medlemmar skall kunna känna sig trygga är Cardio Clubs anläggningar kameraövervakade dygnet runt. Övervakning sker dock ej i omklädningsrum, WC eller duschar. Cardio Club garanterar att granskning av filmer endast kommer att ske vid misstanke om brott mot anläggningens regelverk eller brott mot lag.
 • 14. Träning på obemannade tider Medlem är medveten om att denne begår ett avtalsbrott genom att utan tillstånd släppa in en ickemedlem i lokalerna. Sker detta kommer medlemskapet omgående att avslutas.
 • 15. Medlem är medveten om att Cardio Club kan komma att fotografera medlemmen (endast ansiktet) och registrera denna bild i medlemsregistret för att underlätta identifiering. Medlem som absolut inte kan acceptera att foto tas och lagras kan begära undantag från det genom att sända ett e-mail till info@cardioclub.se och begära det.
 • 16. Uthämtning av passerbricka Efter tecknande av abonnemang kommer du att få en passerbricka och det sker på den anläggning som blir din moderklubb. Utlämning kan bara ske under de tider receptionen är bemannad. Ordinarie tider för bemanning finner du på hemsidan. Medlemsbrickorna använder RFID som kommunikationssätt med lås och inloggningsterminal. Förlorad RFID-bricka skall genast anmälas och en ny kostar 100 kr.
 • 17. Avbokningar Gruppträningspass måste bokas av senast 60 min innan passtart. Vid bokade betaltjänster som t ex massage, personlig träning, coaching, kostrådgivning, olika analyser och tester mm skall avbokning ske senast 24 timmar innan. I annat fall debiteras tjänsten till 100%.